Gaorai ตัวช่วยเกษตรแม่นยำ | “Gaorai” for Precision Farming

Mengqian Li on 07 May 2020
เก้าไร่ (Gaorai) โมบายแอปพลิเคชั่น สตาร์ทอัพ AgTech ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเชื่อมต่อกับการทำการเกษตรยุคใหม่ โดยใช้ Data Analytics ช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทยได้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

Gaorai an AgTech platform, supported by National Innovation Agency (Public Organization), connecting farmers to freelance agri-drone pilots, working on data analytics improving precision application and sustainability of crop protection products in Thailand.

นายมาธัส แดเนียลลาวีซุส (Matas Danielevicius) ผู้บริหารบริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในประเทศไทยเติบโตสูงมาก เนื่องจากศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด และเกษตรกรไทยมีการรวมตัวที่เข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยการเกษตรแม่นยำ และที่สำคัญแนวโน้มการเกษตรไทยจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแทนที่แรงงานคน จึงมั่นใจว่าการระดมทุนธุรกิจ AgTech ในไทยเป็นไปในทิศทางบวก แต่เพิ่งมาชะงักในช่วงวิกฤติ Covid-19 นี้เท่านั้น

Matas Danielevicius, CEO and Co-Founder at Gaorai Business Solution said the AgTech startups in Thailand is on a rise due to a high geographically potential for variety crop growing and a strong collaborative group of Thai farmers. Technology and innovation support by the government for precision agriculture is also very important because farming is highly land and labor-intensive. Farmers are driven to use technology to increase efficiency and manage costs. The fundraising for AgTech therefore has been promising, but it was slowing down due to the Covid-19 outbreak.

“Gaorai” เป็นแอปพลิเคชั่นตัวกลางนำอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนช่วยลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนฉีดพ่นป้องกันผลผลิตทางการเกษตรจากศัตรูพืช ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรจากความแม่นยำของเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ (พื้นที่ 30 ไร่ขึ้นไป) ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น จึงทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดรนแต่ละลำที่นำมาใช้เป็นโดรนที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรองการบินค้ำประกันจากภาครัฐ

“Gaorai” creates farmer and pilot profiles which help to track progress and increase productivity and overall quality of soil and crops which include rice, cassava, corn, sugarcane. All the drones are standard and certified by the government.

นายมาธัส กล่าวว่าแอปฯ Gaorai จะเป็นตัวกลางระหว่างนักขับโดรน ที่ต้องการหารายได้เสริมมาช่วยพ่นยาให้กับเกษตรกร โดยทางเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอปฯ เพื่อแจ้งความต้องการโดรน จากนั้นทางบริษัทจะแจ้งให้นักขับโดรนมืออาชีพที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 30 ลำ ลงพื้นที่ประเมินและตกลงราคาหน้างาน ระหว่างเกษตรกรกับนักขับโดรน เมื่อเสร็จงานนักขับโดรนจะจ่ายค่าระบบปฏิบัติการแก่แอปฯ โดยบริษัทจะมีฐานข้อมูลของเกษตรกรที่ใช้บริการสามารถนำฐานข้อมูลนี้ไปใช้บริการด้านอื่นต่อได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและหาพันธมิตรร่วมทุน เช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร รวมถึงบริษัทประกันภัยพืชผลทางการเกษตรด้วย เป็นต้น

Matas added that Gaorai is a platform connecting farmers to freelance agri-drone pilots by which farmers register on the mobile application and Gaorai will find the pilot to execute the spraying which have more than 30 drones in the network. Farmers and drone pilots deal directly themselves for the project price, while Gaorai charges for the operating system fee from the pilots. The company has farmer database which can be applied for many other services and now it is working with partners such as Bangchak Corporation Public Co.,Ltd, and Siam Kubota Corporation and Crop Insurances.

เบื้องต้นได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Gaorai” ช่วยเก็บฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกแก่เกษตรกร ต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก Data Analytics บนแพลตฟอร์มของ “Gaorai” สามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและราคา การพยากรณ์ดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิความชื้น เก็บเป็นฐานข้อมูลพื้นที่รายบุคคลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและบริการสินเชื่อกับกลุ่มคนระดับรากหญ้า หรือไมโครไฟแนนซ์ ให้ได้เข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงระบบค้าขายทางออนไลน์ พร้อมกับเร่งพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นเข้ามาช่วยควบคุมปัจจัยการผลิตหรือที่เรียกว่าการเกษตรแบบแม่นยำมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพต่อไปในอนาคต

The company applied data analytics for farmland database development running on Gaorai platform enabling farmers to analyze the future crop products market in terms of quantities and quality, pricing, weather forecasting, and also offered e-commerce and online micro-finance for the grassroots groups.


Reference: https://www.startupthailand.org/gaorai-for-precision-farming-th/
https://www.startupthailand.org/en/gaorai-for-precision-farming/